Algemene Voorwaarden Utaste Wine & Food

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Utaste (hierna : Utaste), gevestigd aan de Bemmelsedijk 4, te (6663KZ) Lent. Handelsregister Nijmegen nr. 55574130, B.T.W. nr.: 16364390.B01.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij de overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend door Utaste schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Utaste worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Utaste ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

1.5 Utaste verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 16 jaar.

1.6 Utaste kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten op de website en/of ander materiaal. Indien er fouten gecommuniceerd worden, behoud Utaste het recht bestellingen te annuleren en betalingen te restitueren.

1.7 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website www.utaste.nl of www.u-taste.nl en andere materialen gepubliceerd door Utaste, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten, en beelden berusten bij Utaste. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door Utaste, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Artikel 2. Betalen

2.1 Alle prijzen vernoemd op de site zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW, handelingskosten en verpakkingskosten. Verzendkosten zijn gratis bij een bestelling vanaf € 50,00.

2.2 Utaste onderscheid twee manieren om te betalen; te weten via iDEAL of op factuur. Indien via Ideal betaald wordt, gaat de bestelling direct in behandeling en  levering volgens algemene voorwaarden. Betaling op factuur met termijn van 14 dagen, levering volgens algemene voorwaarden.

Artikel 3. Privacy

3.1 De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Utaste deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

3.2 Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer en/of voor de aanmelding voor de nieuwsbrief.

Artikel 4. Leveringen

4.1 Leveringen tot 60 flessen geschieden via DPD of via Packs tijdens werkdagen enkel binnen Nederland uitgezonderd de waddeneilanden(toeslag 10,00 euro per verzendeenheid), voor leveringen in het buitenland kunt u contact opnemen met Utaste. Leveringen vanaf 60 flessen worden met onze transporteur op pallet geleverd.

4.2 Het is de doelstelling van Utaste producten binnen twee dagen te leveren, het kan echter voorkomen dat de producten later geleverd worden, met een uiterlijke leveringstermijn van 10 werkdagen.

4.3 Bij levering dient u het product te controleren op juistheid, volledigheid en beschadigingen. Indien een product incorrect aangeleverd wordt, dient u geen handtekening voor ontvangst te zetten en Utaste binnen 3 werkdagen te informeren.

4.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Utaste te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking en het product onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

4.5 Indien de geleverde wijn niet aan uw verwachtingen voldoet, heeft u de keuze de desbetreffende wijn tegen retournering daarvan te vervangen door een andere wijn, dan wel de productwaarde door Utaste te laten restitueren. Deze productgarantie geldt tot en met drie maanden na de aankoop van de wijn. Gegronde klachten worden alleen geaccepteerd indien minimaal 2 flessen van het product zijn geproefd.

4.6 In geval van overmacht heeft Utaste het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, zulks door u dit schriftelijk of telefonisch mee te delen en zulks zonder dat Utaste gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

4.7 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Utaste kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

4.8 Voor leveringen naar het Buitenland vragen wij een bijdrage in de verzendkosten. Voor België en Duitsland vragen wij € 7,50, voor leveringen naar andere landen kunt u contact opnemen met Utaste Wine.

Artikel 5. Bestellingen/communicatie

5.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Utaste, dan wel tussen Utaste en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Utaste, is Utaste niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Utaste.

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

6.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. Algemene Voorwaarden Utaste - Webwinkel/Website

Algemene Voorwaarden Utaste - Proeverijen, workshops, etc

Artikel 1 Definities

1.1 Tenzij uit de context anders blijkt zijn de woorden en uitdrukkingen die in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven gedefinieerde woorden en uitdrukkingen waaraan de navolgende betekenis is toegekend: 

Opdrachtgever Elke natuurlijke of rechtspersoon die met Utaste een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten.

Overeenkomst Een overeenkomst tussen Utaste en een Opdrachtgever ter zake één of meer door Utaste te verlenen diensten. 

Aanbieding Elke aanbieding van Utaste aan de Opdrachtgever met betrekking tot de levering van diensten.

Gast Ieder natuurlijk persoon aan wie Utaste op grond van een met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst diensten verleent.

Reserveringswaarde De totale omzetverwachting van Utaste inclusief bedieningsgeld en btw, ter zake een met een Opdrachtgever gesloten overeenkomst, welke verwachting is gebaseerd op de offerte waarde.

Annulering De schriftelijke mededeling van de Opdrachtgever aan Utaste dat de Opdrachtgever van één of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal maken, dan wel de schriftelijke mededeling door Utaste aan de Opdrachtgever dat één of meer overeengekomen dienst(en) geheel of gedeeltelijk niet verstrekt zullen worden.

No-show Het zonder annulering niet gebruik maken door een Gast en/of Opdrachtgever van een op grond van een Overeenkomst te verstrekken dienst.

Groep Een groep van 10 of meer personen aan wie door Utaste één of meer diensten moeten worden verleend krachtens één of meer als samenhangend te beschouwen Overeenkomsten.

Individu Iedere persoon die niet behoort tot een Groep volgens bovengenoemde definitie. 

Omzetgarantie Een schriftelijke verklaring van de Opdrachtgever dat ter zake één of meer Overeenkomsten door Utaste minimaal een bepaald bedrag aan omzet zal worden gerealiseerd.

1.2 De definities van woorden in enkelvoud omvat mede de meervoudsvorm daarvan en vice versa. Indien met betrekking tot personen een geslacht wordt aangeduid, heeft die aanduiding ook betrekking op ieder ander geslacht. Verwijzingen naar personen omvatten mede rechtspersonen.

1.3 De kopjes van de artikelen van deze algemene voorwaarden dienen uitsluitend ter referentie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn op al onze leveringen en diensten de navolgende voorwaarden van toepassing.

2.2 De algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Opdrachtgever, zijn niet van toepassing en worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover dit schriftelijk wordt overeengekomen.

2.4 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op opvolgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. 

2.5 De in Algemene Voorwaarden Utaste - Webwinkel/Website vermelde voorwaarden zijn, voor zover mogelijk, tevens toepasbaar op de Algemene Voorwaarden Utaste - Proeverijen, workshops, etc.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend. Aanbiedingen zijn herroepelijk, ook indien een termijn voor aanvaarding is vermeld.

3.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en nadat Utaste de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of tot de uitvoering daarvan is overgegaan.

3.3 Alle Overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarde dat Utaste voldoende voorraad en capaciteit heeft. Utaste dient de Opdrachtgever binnen 10 dagen na aanvaarding van het aanbod te informeren indien Utaste onvoldoende voorraad en/of capaciteit heeft om de Overeenkomst uit te voeren, in welk geval de Overeenkomst niet geacht wordt te zijn tot stand gekomen.

3.4 Een door Utaste aan de Opdrachtgever toegekend optierecht kan niet worden herroepen, tenzij een andere Opdrachtgever Utaste een aanbod doet tot het sluiten van een Overeenkomst ter zake het totaal of een gedeelte van de in optie uitstaande diensten. Utaste informeert de Opdrachtgever, aan wie het optierecht is verleend, zo spoedig mogelijk van een dergelijk aanbod. De Opdrachtgever dient hierna binnen 10 werkdagen Utaste te informeren dat hij gebruik wenst te maken van het optierecht, bij gebreke waarvan het optierecht komt te vervallen. Een optierecht kan alleen schriftelijk worden verleend.

3.5 Overeenkomsten voor (een) Opdrachtgever aangegaan door tussenpersonen al dan niet in naam van hun relatie(s), worden geacht mede voor rekening en risico van deze tussenpersonen te zijn gesloten. Utaste is aan tussenpersonen geen commissie of provisie, hoe ook genaamd, verschuldigd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4 Annulering

4.1 Algemeen

4.1.1 De Opdrachtgever is niet bevoegd een Overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien Utaste het aanbod niet onverwijld verwerpt. 

4.1.2 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4.1.3 Utaste is gerechtigd uiterlijk één maand voordat de eerste dienst op grond van de desbetreffende overeenkomst zal moeten worden verricht aan de Opdrachtgever te berichten dat bepaalde individuen zullen worden beschouwd als Groep. Op die personen zijn alsdan alle bepalingen voor Groepen van toepassing.

4.1.4 In geval van een No-show is de Opdrachtgever in alle gevallen verplicht de Reserveringswaarde te betalen.

4.1.5 Bedragen die Utaste met het oog op de geannuleerde Overeenkomst ten tijde van de Annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de Opdrachtgever te allen tijde volledig aan Utaste te worden vergoed, mits Utaste niet onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. Deze bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde Reserveringswaarde. 

4.2 Annulering andere Overeenkomsten.
Voor een Annulering van een reservering voor een andere Overeenkomst geldt het navolgende:
1. Bij annulering meer dan 1,5 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende Overeenkomst de eerste dienst zou moeten worden verleend is de Opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd;
2. Bij annulering meer dan 3 weken voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever 10% van de Reserveringswaarde verschuldigd; 
3. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever 25% van de Reserveringswaarde verschuldigd;
4. Bij annulering meer dan 3 dagen voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever 50% van de Reserveringswaarde verschuldigd;
5. Bij annulering meer dan 24 uur voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever 75% van de Reserveringswaarde aan Utaste verschuldigd;
6. Bij annulering 24 uur of minder voor bedoeld tijdstip is de Opdrachtgever 100% van de Reserveringswaarde verschuldigd.

4.3 Annulering door Utaste

Utaste is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van Utaste de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren:

1. in het geval van overmacht aan de zijde van Utaste zoals bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden.
2. indien de Opdrachtgever niet heeft voldaan aan de in artikel 7 bedoelde aanbetaling dan wel indien de Opdrachtgever de tussentijdse betaling niet voldoet.
3.Indien de Opdrachtgever op enige andere wijze niet (volledig) voldoet aan zijn verplichtingen die hij, uit welke hoofde dan ook, jegens Utaste heeft.

Artikel 5 Prijzen en betaling

5.1 De Opdrachtgever is de in de Overeenkomst bepaalde prijs verschuldigd dan wel, voor zover de Overeenkomst werd gesloten meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop de ingevolge die Overeenkomst te verrichten diensten verleend moeten worden, de prijzen welke gelden op het moment dat de dienst(en) (moet(en)) wordt(den) verleend, waaronder tevens worden verstaan de prijzen als vermeld op lijsten welke door Utaste op een voor de Opdrachtgever zichtbare plaats zijn aangebracht dan wel zijn opgenomen in een lijst welke aan de Opdrachtgever, des nodig op diens verzoek, wordt overhandigd. Wijzigingen in het btw-tarief worden te allen tijde aan de Opdrachtgever doorberekend.

5.2 Voor bijzondere diensten, zoals het gebruik van garderobe, telefoon, ontvangstruimten of andere onvoorziene bijzondere voorzieningen, kan door Utaste een extra vergoeding in rekening worden gebracht.

5.3 Alle facturen, daaronder mede begrepen facturen ter zake van een Annulering of een No-show, zijn door de Opdrachtgever verschuldigd op het moment dat ze aan hem worden gepresenteerd. De Opdrachtgever dient voor betaling via bank of giro zorg te dragen binnen het gestelde terijmijn, tenzij anders wordt overeengekomen.

5.4 De Opdrachtgever, Gast of Groep zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle bedragen welke één van hen of zij gezamenlijk aan Utaste uit welken hoofde ook verschuldigd zijn. Geen van hen kan zich beroepen op enig voorrecht van uitwinning. Overeenkomsten worden behoudens andersluidend beding geacht mede namens elke Gast gesloten te zijn. Door te verschijnen geeft de Gast te kennen dat de Opdrachtgever bevoegd was hem bij het sluiten van de betreffende overeenkomst te vertegenwoordigen.

5.5 Zolang de Opdrachtgever niet geheel aan al zijn verplichtingen jegens Utaste heeft voldaan, is Utaste gerechtigd om alle goederen welke door de Opdrachtgever in Utaste zijn meegebracht onder zich te nemen en te houden, totdat de Opdrachtgever ten genoegen van Utaste aan al zijn verplichtingen jegens Utaste heeft voldaan. 

5.6 Indien andere dan contante betaling is overeengekomen dienen alle facturen, voor welk bedrag ook, door de Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum aan Utaste te worden voldaan. Indien een factuur wordt gezonden is Utaste te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welke vervalt indien de Opdrachtgever de factuur binnen veertien dagen voldoet.

5.7 Indien en voor zover tijdige betaling achterwege blijft is de Opdrachtgever in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist.

5.8 Indien de Opdrachtgever in gebreke is dient hij aan Utaste alle op de inning vallende kosten te vergoeden, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke.

5.9 Daarenboven is de Opdrachtgever indien hij in gebreke is een bedrag aan rente verschuldigd welke ligt 2% boven de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand wordt bij de berekening van de verschuldigde rente voor een gehele maand gerekend.

5.10 Iedere betaling zal, ongeacht enige door de Opdrachtgever bij die betaling geplaatste aantekening dan wel gemaakte opmerking, worden geacht te strekken in mindering op de schuld van de Opdrachtgever aan Utaste in de navolgende volgorde: 
1. de kosten van executie;
2. de gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
3. de rente; 
4. de schade;
5. de hoofdsom. 

5.11 Betaling geschiedt in euro’s. Indien Utaste buitenlandse betaalmiddelen accepteert dan zal de op het moment van betaling geldende marktkoers gelden. Utaste kan daarbij bij wijze van administratiekosten een bedrag in rekening brengen dat overeenkomt met maximaal 10% van het bedrag dat in vreemde valuta wordt aangeboden. Utaste kan dit bewerkstelligen door de geldende marktkoers met maximaal 10% aan te passen.

5.12 Utaste is nimmer gehouden om cheques, girobetaalkaarten, creditcards en andere dergelijke betaalmiddelen te accepteren en kan aan acceptatie van zodanige betaalmiddelen voorwaarden verbinden. Hetzelfde geldt voor andere, hier niet genoemde betaalmiddelen.

Artikel 6 Aanbetaling, waarborgsom en tussentijdse betaling 

6.1 Utaste kan te allen tijde van de Opdrachtgever verlangen dat deze onder Utaste deponeert of doet deponeren een aanbetaling ter hoogte van maximaal de Reserveringswaarde al dan niet in één of meerdere stappen (minimaal 60% hiervan) minus eventuele reeds verrichte tussentijdse betalingen. De in dit artikel bedoelde betalingen dienen uiterlijk 10 werkdagen voor het gereserveerde tijdstip onder Utaste te zijn gedeponeerd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Ontvangen betalingen worden deugdelijk geadministreerd, dienen uitsluitend tot zekerheid voor Utaste en gelden uitdrukkelijk niet als reeds gerealiseerde omzet.

6.2 Utaste kan telkens tussentijdse betaling verlangen van inmiddels verleende diensten.

6.3 Utaste mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag ter zake al datgene wat de Opdrachtgever uit welken hoofde ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient door Utaste onverwijld aan de Opdrachtgever te worden terugbetaald.

6.4 Het bepaalde in artikel 6 van deze algemene voorwaarden is overeenkomstig van toepassing. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

7.1 De Opdrachtgever, de Gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Utaste en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad, waaronder overtreding van de huisregels is begrepen, begaan door de Opdrachtgever en Gast en/of degenen die hem vergezellen, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht staan.

7.2 Utaste is niet aansprakelijk voor schade welke wordt geleden door de Opdrachtgever en/of de Gast tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Utaste. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor schade ontstaan door het nuttigen van de door Utaste bereide of geserveerde levensmiddelen.

7.3 Utaste is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever, Gast, Groep en/of Individu in de garderobe, het pand of een externe locatie tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Utaste. De Opdrachtgever vrijwaart Utaste tegen aanspraken van Gasten tot vergoeding van schade die als gevolg of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst is geleden.

7.4 Indien Utaste gehouden is een schadevergoeding te betalen is deze in ieder geval beperkt tot: € 2.000,-

7.5 De Opdrachtgever vrijwaart Utaste ter zake van aanspraken van derden tot vergoeding van schade in verband met door Utaste verrichte diensten, voor zover deze schade niet krachtens de Overeenkomst, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, voor rekening komt van Utaste.

Artikel 8 Overmacht 

8.1 Als overmacht voor Utaste, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming Utaste niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de Overeenkomst door Utaste zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de Overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

8.2 Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Utaste gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de Overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkomingen van voornoemden. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan een tekort aan personeel, stakingen, het voordoen van natuurrampen en brand. 

8.3 Indien één der partijen bij een Overeenkomst niet in staat is om aan enige verplichting uit die Overeenkomst te voldoen, is hij gehouden de andere partij hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.